1.17.2013

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ψάλλει ο +Παντελεήμων Κάρτσωνας

                     ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΞ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                                         Ψάλλει ο  +Παντελεήμων Κάρτσωνας 

Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον, Ἰωαννίνων τὸ κλέος καὶ πολιοῦχον λαμπρόν, ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἀνευφημήσωμεν· ὅτι ἐνήθλησε στερρῶς, καὶ κατήνεγκεν ἐχθρόν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει· καὶ νῦν ἀπαύστως πρεσβεύει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δημοσίευση σχολίου